Emlőműtét utáni nyiroktorna

A gyakorlatokat végezheti állva, illetve ülve széken vagy nagylabdán. 4-szer ismételjen meg minden egyes gyakorlatot. Laza kézzel és mozdulatokkal végezze a tornát, hogy ne erőltesse meg magát.

1. Váll felhúzás
Karok lazán test mellett.Húzza fel a vállait a füleihez, és engedje le.

2. Vállkörzés
Körözzön a vállakkal előre és hátra.

3. Kar­lengetés
Lengesse mind­két kar­ját la­zán elő­re és hát­ra.

4. Pum­pá­lás
Karok test mellett. Indítsa a karemelést, és közben folyamatosan pumpáljon az ujjaival. Vigye fel egészen fül mellé a karokat, majd engedje vissza.

5. Karforgatás
Karok test mellett. Forgassa vállból kifelé-befelé karjait és így emelje fel oldalról egészen magasra és elölről engedje vissza folyamatosan forgatva azokat.

6. Karkörzés
Nyújtott karral lazán végezzen karkörzést előre és hátra.

7. Kifordulás karral
Ke­zek egy­más­ra té­ve a bal tér­den. Emel­je fel a jobb ke­zét ke­reszt­be a test előtt, forduljon ki hátra és néz­zen a ke­ze után, majd tegye vissza. Végezze el a bal karral is.

8. Nyújtózás kulcsolt kézzel
Kulcsolja össze ke­zeit. Emel­je fel egye­ne­sen a kar­ja­it a fe­je fö­lé és nyúj­tóz­zon ös­­sze­kul­csolt ke­zek­kel. Ez­után en­ged­je le kar­ja­it, majd la­zít­sa el.

9. Könyökhúzás tarkón
Tegye kezeit tarkóra. Tol­ja eny­hén ki­fe­lé a kö­nyö­ke­it és húzza hátra vállait. Majd húz­za ös­­sze a kö­nyö­ke­it és szorítsa oda az arcához.

10. Törülközős gyakorlat
Álljon fel. A test előtt tart­son fe­sze­sen egy tö­rül­kö­zőt, majd emel­je nyúj­tott kar­ral a ma­gas­ba. Tart­sa a tö­röl­kö­zőt fe­sze­sen, és moz­gas­sa kar­ja­it egyik ol­dal­ról a má­sik­ra.

Jó tornázást!